ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

ВЪПРОС
към Конкурс 1 - WHAT'S UP ARCHITECTURE: След като материалите за конкурса се предават двуезично (български и английски), защо в Footer (подаден с образец) е предвиден само български език? Само на български език ли се очаква от участника да попълва там?

Отговор: В Footer-а текстовете също трябва да са двуезични - на български и на английски. Подадения образец показва графично тяхното подреждане, но не ограничава дължината на текстовете - информацията за участника би могла да се ситуира в две колонки една на български и една на английски. Важно е да се запази конфигурацията снимка, текст, контакт. Снимката и контакта не бива да променят местата си.

ВЪПРОС
към Конкурс 2 - ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР: Моля дайте графична информация за подземните нива на площадното пространство.

Отговор: Приложено ТУК можете да намерите поисканата информация, която вече е достъпна и на сайта на конкурса в раздела "Документи за сваляне".

ВЪПРОС
към Конкурс 2 - ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР: Във връзка с т.6 "Авторските права на отличените проекти стават собственост на организаторите на конкурса в пълен обем. Организаторите могат да прехвърлят авторските права на отличените проекти на трети лица без съгласието на автора на отличения проект." Моля да изясните кои са тези "трети лица" и да не допускате това да се случва без съгласие на авторите на отличените проекти.

Отговор: Съгласно конкурсната програма за Конкурс ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР ЗОНА “ЦЕНТРАЛНА ГАРА”, гр. София, Столична Община е съорганизатор. В този смисъл VIZAR като основен организатор на конкурса ще има за задача да представи решението на междунорадното жури заедно с премираните проекти на съорганизатора Столична Община.

Практика в международните атхитектурни конкурси е авторските права да бъдат предоставяни на организаторите. В случая ние поемаме ангажимента тези авторски права да бъдат предоставени само и единствено на Столична Община. Така фондация VIZAR ще може да следи във времето тяхното спазване и участието на премираните автори в последващото проектиране на обекта.

ВЪПРОС
към Конкурс 2 - ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР: Може ли да бъде предоставена информация (проект, скица) на съществуващия паркинг под гаровия площад?

Отговор: Подземният паркинг, представляващ обект с идентификатор 68134.513.5.1 по КККР е отбелязан в предоставената извадка от кадастралната карта, от където са видни границите му. Обектът е публична общинска собственост и е разположен изцяло в регулационните граници на бул. "Княгиня Мария Луиза". Паркингът е построен като част от изграждане на обект "Разширение на Метро София, Лот 1, пътен възел "Надежда - бул. "Партиарх Евтимий", Метростанция 6".
Паркингът е изцяло подземен, на две нива, със светла височина от приблизително 3.40 m всяко. Конструкцията на паркинга е стоманобетонова, състояща се от шлицовани стени и колони и безгредови плочи. Дължината му е приблизително 130 m, разпределена в 13 междуосия, и широчината му е приблизително 24 m, разпределена в 4 междуосия.

В паркинга са осигурени 76 бр. места за паркиране като разпределението на местата е както следва:
- на първо подземно ниво - 41 бр., в това число 3 бр. места за паркиране на превозни средства за хора с нарушени моторно-двигателни функции;
- на второ подземно ниво - 35 бр.


Към настоящият етап може да бъде предоствен ключови план на паркинга, достъпен ТУК

ВЪПРОС
към Конкурс 2 - ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР:
Рампата с форма на полуокръжност южно от бул.Мария Луиза изглежда неизползваема. Може ли да се премахне?

Отговор: Едиственият достъп до подземният паркинг, представляващ обект с идентификатор 68134.513.5.1 по КККР, се осъществява през спираловидна рампа, разположена в регулационните граници на описаната улица, поради което не е допустимо нейното премахване.

ВЪПРОС
към Конкурс 2 - ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР:
Допустимо ли е рампите към подземния паркинг източно от приемното здание на гарата да се използват за двуетажния подземен паркинг разположен южно от гарата?

Отговор: Рампите, разположени източно от приемното здание на Централна ЖП гара са разположени в имот с идентификатор 68134.511.93 по КККР, представляващ УПИ I-за търговски обект, офиси, обществено обслужване, подземен, надземен паркинг и ТП по плана на м. "Главен градски център Зона В-15". Описаният имот е публична държавна собственост, а изграденият в него подземен паркинг не е свързан с подземният паркинг под бул. "Княгиня Мария Луиза".
Спираловидните рампи разположени югоизточно от приемното здание на Централна ЖП гара са разположени в имот с идентификатор 68134.513.3 по КККР, представляващ УПИ II-за търговски обект, офиси, обществено обслужване, подземен, надземен паркинг и ТП, квартал 92 по плана на м. "Главен градски център Зона В-15". Описаният имот е частна собственост, а изграденият в него подземен паркинг не е свързан с подземният паркинг под бул. "Княгиня Мария Луиза".

ВЪПРОС
към Конкурс 2 - ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР:
Каква е дълбочината на връхната точка на конструкцията на метрото под бул. Мария Луиза?

Отговор: ТУК е достъпен файл във формат pdf, съдържащ информация за трасето и профила на втори метродиаметър в участъка от ул. "Княз Борис I" до ул. "Ген. Столетов".

ВЪПРОС

Необходимо ли е регистрационния номер да фигурира някъде при предаването на файловете - в презентационните табла или върху CD обложката?
Трябва ли информацията върху таблата да е двуезична?

Отговор: Няма нужда регистрационния номер да бъде поставен на таблата или върху CD обложката.
Единствено е нужно да го споменете при предаването на дисковете - така по-лесно ще отбележим Вашето предаване.
Ако изпращате дисковете по куриер, упоменете го като забележка. Необходимо е информацията върху таблата да е двуезична - на български и на английски