КОНКУРС 2 - ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР

АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС
УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР
ЗОНА “ЦЕНТРАЛНА ГАРА” - СОФИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
СРОКА за задаване на въпроси е удължен до 14ти май 2018.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ представя конкурсната програма за провеждане на архитектурен конкурс за идеи и концепции за изграждане на Вторичен градски център, зона „Централна гара“, гр. София.
Конкурсните проекти следва да носят титула:

ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР ЗОНА “ЦЕНТРАЛНА ГАРА”, гр. София
УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ЗОНА “ЦЕНТРАЛНА ГАРА”, ГР. СОФИЯ

Архитектурният конкурс е явен и едноетапен.
В него могат да вземат участие всички български архитекти и урбанисти, работещи у нас и в чужбина - притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър”.
Конкурсните проекти ще бъдат оценени от международно жури.

Краен срок за представяне на конкурсните проекти е 31ви май 2018 г до 16:00 часа.
В документа са включени програма, условия за провеждане на конкурса, изисквания към обема и съдържанието на конкурсните проекти и приложения.

II. ПРОГРАМА

A.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на представената конкурсна програма е да бъде разгледано бъдещето развитие на София като европейска столица. За целта, заедно с проблемите по развитието на градския център, с особена актуалност се поставят въпросите за развитието на потенциалните вторични градски центрове.

Зоната около Централна гара е транспортно комуникационен, обществен и урбанистичен възел, който има потенциал да бъде развит като Вторичен градски център. Тя обхваща териториите между ул. “Опълченска”, бул. “Княгиня Мария Луиза”, Централна автогара, Предгаров площад, Централна гара, прилежащия ЖП ареал и териториите, разположени на север в непосредствена близост до него.

Конкурсът има за цел да способства за лансирането на нови идеи, функции и структура, характер и функционално развитие на този потенциален Вторичен център. Фокусът следва да попадне върху най-контактната и неразвита част от описаната зона: територията между булевардите “Христо Ботев” и “Княгиня Мария Луиза” и Предгаровия площад, чиито пространствен потенциал остава неоползотворен.

Проектните предложения следва да отчитат идеите на Общия устройствен план на Столична община и да планират изграждането на разглежданата територия, като част от хармоничното бъдещо развитие на гр. София.

B.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ОБХВАТ

Територията, предмет на настоящата програма, е разположена в централна градска част на София, район “Сердика”, Столична община. Проектните предложения следва да бъдат развити в следните обхвати:

 1. Задължителен обхват: Квартали 79, 91, 93 и част от квартал 92 по плана на местност “Главен градски център - Зона В-15”, район “Сердика”, Столична община, обособен от: бул. “Христо Ботев”, Предгаров площад, бул. “Княгиня Мария Луиза”, ул. “Струга”, ул. “Братя Миладинови” и ул. “Хилендар”;
 2. Препоръчителен обхват, включващ контактната територия на задължителния обхват, обособен от: ул. “Софроний Врачански”, Централна гара и прилежащ ЖП ареал, бул. “История славянобългарска” до продължението на ул. “Георги С. Раковски”, ул. “Козлодуй”, ул. “Веслец” и бул. “Сливница”.

C.ПРОГРАМА

1.История

Историята на градското пространство, отредено за функцията на гаров транспортен възел в София, започва през 1888 г. Тогава гарата е била извън града, на около километър от Шарения мост - до тогавашното Ломско шосе. В началото на 20-ти век, населението на София нараства бързо и скоро града се допира до гарата си. Градското пространство около тогава съществуващата сграда на гарата се отличава с паркова среда и отлична коммуникационна обвързаност с центъра на града.

През 50-те годинни при индустриализацията на икономиката БДЖ преживява подем. Това налага и построяването на ново приемно здание за столичната гара, което е реализирано през 1974 г. Тъй като града отдавна е задминал гарата и действително я е направил Централна, трамваите, които преди са спирали до самата сграда, вече са преместени от старото си трасе и сложени по-далече от новата гара, в средата на новия бул. “Княгиня Мария Луиза”. Съществуващият преди парк е заменен с предгаров подлез и Ротонда със акцент скулптура на Майка България.

През 2003 г. пространството пред гарата претърпява освежителен ремонт, но други по-сериозни ремонтни дейности не са правени от 40 г. През 2016 г. след продължителен ремонт е открито и обновеното здание на гарата.

В днешно време Централа гара се е превърнала в най-големия транспортен възел в страната - там се събират почти всички форми на обществен превоз, движещи се в страната: влакове, метро, трамваи, автобуси, лични автомобили, велосипеди и пешеходци. Спирките на градския транспорт, които се казват Централна гара, са седем – пет трамвайни, три автобусни и една по линията на метрото.

Мястото е изключително комуникативно и е с приемуществото да е начална спирка на множество линии на градския транспорт. Липсата на конкретен план какво се случва с транспорта и публичните пространства в този възел е основния проблем: разпокъсаните спирки, трудния достъп, нелогичното разпределение на пространствата пред гарата създава усещането, че хората не са добре дошли.

2. Съществуващо положение

Разглежданата територия е транспортен възел, в който е концентрирано пресичането на няколко вида транспортна инфраструктура: улици II и III клас, Централна гара, автогара “Сердика”, Централна автогара. По булевардите “Христо Ботев” и “Княгиня Мариа Луиза” преминава масов градски автобусен и релсов електро-транспорт, включително метротрасе по посока изток-запад под бул. “Княгиня Мариа Луиза”.

Разглежданата територия попада в границите на централна градска част (ЦГЧ) на София съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за устройство и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), в “Зона на стария градски център” (Ц2) съгласно т. 10 от Приложение към чл. 3, ал. 2 от същия закон и предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община, одобрен с Решение № 960/16.12.2009 г. на Министерски съвет.

ОУП предвижда оптимизиране на северозападната част на ЦГЧ при запазване на съществуващата жилищната функция и усвояване на неразвитите територити чрез застрояване с по-високи показатели. По фронта на градските булеварди от зона Ц2 (бул. “Княгиня Мария Луиза”) са указани следните допустими нормативи за застрояване:

 • плътност на застрояване: 80%
 • интензивност на застрояване: 5
 • необходима озеленена площ: не по-малко от 20%

В зона Ц2 е допустимо изграждане на:

 • административни и делови сгради;
 • сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности;
 • търговски и други обслужващи сгради и комплекси;
 • жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение;
 • хотели и заведения за хранене и развлечения;
 • бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили;
 • сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

В рамките на задължителния обхват няма декларирани обекти - недвижими културни цености. В непосредствена близост до територията са разположени следните недвижими културни ценности и обекти свързани с градската памет:

 • На югоизток: озеленяване по бул. “Княгиня Мария Луиза” - декларирано като паметник на градинско-парковото изкуство;
 • На юг: Учебна, болнична и административна сграда на Министерство на здравеопазнаване, бивша “Майчин дом” - декларирана като архитектурен паметник от местно значение;
 • На югоизток, север и югозапад: булевардите “Княгиня Мария Луиза” и “Христо Ботев” са част от защитени територии на открити публични културно-исторически пространства;
 • На югозапад: градини “Алжир” и “Майчин дом” са част от тематичен парк “Зелената памет на София”.

Пълна информация за предвижданията на ОУП може да бъде намерена на адреси: http://www.sofproect.com/documents.aspx и http://www.sofproect.com/maps.aspx.

Съгласно предвижданията на проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София за периода 2014-2020 година” (ИПГВР), одобрен с Решение № 722/19.12.2013 г. на Столичен общински съвет, територията попада в “Зона на публични функции с висока обществена значимост 01 Център”.

ИПГВР характеризира пространствата около Централна гара като пунктов градски генератор, с потенциал за вторичен градски център. Планът предвижда реализация на следните проектни идеи:

 • в рамките на разглежданата територия:
 • Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа - настилки, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда: ул. “Струга” между ул. “Опълченска” и бул. “Княгиня Мария Луиза”; бул. “Христо Ботев” между ул. “Струга” и бул. “Сливница”;
 • Цялостно обновяване на инженерната инфраструктура на ул. “Струга” между ул. “Опълченска” и бул. “Княгиня Мария Луиза”;
 • Проектиране и изграждане на нов пробив под ЖП линиите като продължение на бул. “Христо Ботев”;
 • (изпълнен) Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административни сгради, разположени в зоната на Централна гара
 • в непосредствена близост до разглежданата територията:
 • Цялостно обновяване на инженерната инфраструктура на бул. “Христо Ботев” между ул. “Струга” и бул. “Сливница”;
 • Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление по бул. “Княгиня Мария Луиза” от предгаров площад до ул. “Екзарх Йосиф”;
 • Обновяване и реконструкция на локални градини “Алжир” и “Майчин дом” и намиращите се в тях детски площадки;
 • Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, рамкиращи бул. “Княгиня Мария Луиза”;
 • Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Столична община - район “Сердика”;
 • Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на “Център за градска мобилност” ЕАД;
 • Преустройство на трамвайно депо “Клокотница” в център за младежки дейности.

Пълна информация за предвижданията на ИПГВР може да бъде намерена на адрес: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/771.

За разглежданата територията са одобрени застроителен и регулационен план, но те не предлагат пълноценни възможности за реализация на идеите, заложени в ОУП на Столична община като комплексен обслужващ център. Това налага търсене на ново решение, което да предложи не само развитие на разглежданата територия, в рамките, в които е описана, а и възможности за нейното пълноценно и безконфликтно свързване с околните територии и паралелното им развитие.

3.Проектни цели

Конкурсът за архитектурни идеи цели да даде свобода на архитектите да предложат авторска визия за бъдещето развитие на зоната около Централна гара и обособяването ѝ като Вторичен градски център.

Целите включват:

 • Изясняване на общата стратегия по формирането, съдържанието и профилирането на отделните вторични градски центрове;
 • Предложение за структура, обемно-пространствено изграждане и функционално съдържание на вторичния градски център – Централна гара;
 • Изясняване на нови, допълнителни възможности за транспортно-комуникационен достъп, включително пешеходен и велосипеден;
 • Изясняване на възможностите за поетапно изграждане на обектите в зоната;
 • Изясняване на възможни модели за финансиране (публично-частно партньорство, публично кредитиране и други), включително възможен модел за компенсиране на собствениците на частни имоти, попадащи в размките на задължителния обхват.

С оглед на изпълнение на описаните цели, всеки един от участниците може да представи и защити специфични показатели за устройство и застрояване за разглежданата територия, при спазване на предвижданията на ОУП.

Функционалното разпределение в рамките на разглеждата територия следва да бъде съобразено с възможностите за зона Ц2, като процентното съотношение между отделните функции остават избор на автора.

D.ОЧАКВАНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ПРОЕКТНИ ЦЕЛИ

С настоящата програма се поставят основните изисквания към проектната документация. Следва да се има предвид, че програмата покрива само част от ограниченията, поставени от големината, местоположението и собствеността на територията, и не ограничава проектантския колектив в процеса на дефиниране и оценка на функционалните нужди на бъдещите обитатели, както и в търсенето на комплексно и перспективно решение. Това означава, че с процеса на проектиране следва да се търси цялостно решение на проблемите, произтичащи от състоянието на разглежданата територия, а не единствено покриване на основните пунктове, упоменати в настоящото задание.

Проектното предложение, предмет на настоящото задание, следва да посочи възможности за постигане на общодостъпна, здравословна и безопасна среда като представи устройствена концепция, която да създава условия за взаимодействие между различните групи настоящи и бъдещи обитатели на територията.

Устройствената концепция следва да включва:

 • Обемно-устройствено проучване, което да покаже възможните сценарии за функционално разпределение в хоризонтално и вертикално отношение, в съответствие с предвижданията на ОУП. Проучването следва да:
  • Предложи вариант/и за пълноценно и безконфликтно свързване на обект “Предгаров площад “Ротонда”, разположен в УПИ I-за търговия и паркинг, квартал 92, към територията, разположена южно от бул. “Княгиня Мария Луиза” като представи обобщено функционално-пространствено решение за промяна в начина на трайно ползване на съществуващите пространства;
  • Предложи вариант/и за включване на разглежданата територия в съществуващите обществена и делова, социална и културна, рекреационна, жилищна и комунална, както и транспортна и инженерно-техническа инфраструктури като представи обобщено функционално-пространствено решение за отделните обекти за застрояване, включително вариант/и за очертанията и обема им, така че да отговарят на нормативно допустимите мерки, разстояния и плътност на застрояване, при пределно допустима височина на застрояване до 75 m;
  • Предложи обобщено оформление на околното пространство на предвидените обекти за застрояване в рамките на територията;
  • Направи оценка на съществуващите подходи към територията и да предложи нова концепция за пешеходна, велосипедна и автомобилна достъпност, включително към и от териториите, разположени на север от ЖП ареала;
  • Предложи обобщено решение на инженерните мрежи в рамките на територията, ако това има съществено значение за функционалното решение.
 • Концепция за реализация и управление на обектите за застрояване от предложеното функционално разпределение, която може да включва и предложение за поетапно изпълнение

Препоръчително е устройствената концепция да залага повече от две основни фунции във функционалното разпределение, което да спомага за създаването на комплексна, многофункционална и оживена през цялото денонощие среда. Предложенията следва да търсят такава комбинация от хоризонтално и вертикално разпределени функции, която да способства за постоянно човешко присъствие в разглежданата територия.

Важно е да бъде отчетено наличието на близко разположените градини “Алжир” и “Майчин дом” и възможностите за краткотраен престой и отдих, които те осигуряват. Следва да бъде обърнато внимание и на възможностите за развитие на търговските пространства на “Предгаров площад - “Ротонда” и начините, с помощта на които може да бъде функционално допълнено развитието на Вторичния градски център.

Препоръчително е да бъдат изградени нови и заздравени съществуващите пешеходни връзки към и от разглежданата територия с цел повишаване достъпността и активното използване на съществуващите и новопредвидени обществени пространства. Приоритетно следва да бъде разглеждан възможния пешеходен и велосипеден трафик по бул. “Княгиня Мария Луиза” с оглед осигуряване на по-добра свързаност на Вторичния градски център с публичните пространства на Главния градски център. Препоръчително е да бъде изследвана възможността за изграждане на допълнителни буферни паркинги в рамките на препоръчителния обхват, включително чрез използване на съществуващите локални платна на бул. “Княгиня Мария Луиза”.

Устройствената концепция следва да се съобрази с:

 • Предстоящата реализация на обект “Проектиране и изграждане на нов пробив под ЖП линиите като продължение на бул. “Христо Ботев””;
 • Съществуващата инфраструктура;
 • Заложената в ОУП на Столична община концепция за пространствен континуитет на системата от открити и покрити публични пространства, която се изразява в изискването за оформяне на озеленени пространства за публичен достъп на територия с площ не по-малко от 10% от застроената площ във всеки парцел в рамките на зона Ц2.

Анализът на съществуващата ситуация трябва да бъде интегрална част от проектантския процес и от проектните предложения и следва да послужи за вземане на информирани решения за последващото планиране и развитие на Вторичния градски център.

Конкурсните предложения следва да бъдат разработени като отчитат предвижданията на общия устройствен план и създават благоприятни условия бъдещи инвестиционни проекти.

E.ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
1. Конкурсно задание в .pdf формат
2. DWG подложки и материали в .zip архив
2.1 Графични материали за Ротондата - качени на 20.04.2018
3. Техническа спецификация на таблата в .zip архив
4. Снимки на терена

За работа на участниците се предоставят следните материали за рамките на препоръчителния обхват:

 • Извадка от действащите планове за регулация и застрояване, файл във формат dwg*;
 • Извадка от план на подземните проводи и съоръжения, файл във формат dwg*;
 • Ортофото план, файл във формат jpg*;
 • Извадка от кадастралната карта, включително информация за типа собственост на поземлените имоти, файлове във формат dwg и pdf;
 • Инструкции за графично оформяне на конкурсните табла.

Забележка: *Извадките са събрани в един общ файл. Всички файлове във формат dwg са в геодезична коoрдинатна система БГС 2005.

Допълнителна информация:

F.ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНКУРСНИЯ ПРОЕКТ

ТАБЛА

Конкурсните разработки трябва да бъдат разположени върху максимум 3 (три) броя табла във формат 70/100 cm - разпечатани върху пенокартон с дебелина 5 mm.
Ориентацията на таблата трябва да бъде вертикална.
Всички табла следва задължително да включват и линеен мащаб.
В табло № 1 следва задължително да присъства:

Ситуационно решение за задължителния обхват - върху извадка от кадастралната карта - в мащаб М 1:1000 или 1:500.

Всички други материали, изготвени от участника, като планове, разрези, силуети, схеми, перспективни изгледи, фотомонтажи и други, могат да бъдат разполагани по негов избор в таблата.

Оформянето на конкурсните табла трябва да следва инструкциите и схемите предоставени от Организатора

Обяснителните текстове към проекта следва да бъдат напечатани върху таблата и не се предоставят отделно.
Не се допускат допълнителни табла и други допълнителни материали (макети, видеоклипове, анимации и др.)

ЕЗИК И МЕТРИЧНА СИСТЕМА

Официалните езици на конкурса са български и английски.
Обяснителният текст и всички надписи по чертежите трябва да бъдат на български и английски език за целите на журирането и публикуването на проектите.
Проектните предложения трябва да се разработват и представят в международната система от мерни единици (SI).

III. КОНКУРСЪТ

A. ОРГАНИЗАТОР


Фондация VIZAR

Адрес: гр. София 1527, ул. “П. Волов” 11

Тел: 00359 2 944 18 01

GSM: 00359 887 49 53 93

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

site: vizar-awards.com

Лице за контакт: арх. Гергана Кочева

Конкурсът се провежда със съдействието на Направление “Архитектура и градоустройство” на Столична община.

B. ВИД НА КОНКУРСА

 1. Конкурсът е едноетапен
 2. Конкурсът е явен
 3. Конкурсът се организира като част от Европейски награди за българска архитектура VIZAR 2018
 4. Награди:
  1. първа премия - 10 000 лв. (десет хиляди лева)
  2. втора премия - 5 000 лв. (пет хиляди лева)
  3. трета премия - 3 000 лв. (три хиляди лева)
 5. Авторските права на ненаградените проекти остават собственост на участниците в конкурса.
 6. Авторските права на отличените проекти стават собственост на организаторите на конкурса в пълен обем. Организаторите могат да прехвърлят авторските права на отличените проекти на трети лица без съгласието на автора на отличения проект.
 7. След приключване на изложбата в срок от 10 (десет) работни дни непремираните участници могат да получат своите табла от Организатора на посочения от него адрес. След изтичането на този срок, непотърсените табла остават притежание на Организатора.
 8. Таблата могат да бъдат получени от участниците само на място на посочения от Организатора адрес.
 9. Организаторът не се обвързва с връщане на табла чрез куриерски услуги.

C. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

В конкурса могат да вземат участие всички български архитекти и урбанисти, работещи у нас и в чужбина - притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър”

Всеки участник има право да вземе участие в конкурса само с 1 (един) проект.

D. СРОКОВЕ

 1. Начало на конкурса е 30ти март 2018 г.
 2. Крайният срок за задаване на въпроси е 14ти май 2018 г.
 3. Крайният срок за отговори на зададените въпроси е 18ти май 2018 г.
 4. Крайният срок за регистрация в конкурса е 22ри май 2018 г.
 5. Крайният срок за предаване на конкурсните проекти е 31ви май 2018 г.
 6. Изложба на проектите - 5/6ти -10ти юни 2018 г.
 7. Оценяване от журито на предадените проекти - 8ми и 9ти юни 2018 г.
 8. Награждаване - 9ти юни 2018 г.

E. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

 1. Регистрацията става по електронен път.
 2. Необходимо е да бъде изпратена заявка за участие, като се попълни формуляр от електронната страница на Конкурса.
 3. Получените регистрации ще бъдат потвърждавани с обратен e-mail, съдържащ входящ номер на участника.
 4. Неполучилите потвърждение за регистрация по електронната поща в срок до три работни дни , могат да получат допълнителна информация на посочените от Организатора контакти.

F. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 1. Задаването на въпросите се осъществява чрез e-mail до електронната поща на конкурса в срок до 12ти април 2018 г.
 2. Въпроси, зададени по други комуникационни канали няма да бъдат приемани, с изключение на тези свързани с регистрация на участниците.
 3. Всички отговори на получени въпроси ще бъдат публично достъпни на електронната страница на конкурса.

G. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Предаването на проектите става върху пенокартон 5 mm
 2. Участникът има право на не повече от 3 (три) броя табла с размери 70/100 cm - вертикално ориентирани.
 3. При предаване на проектите задължително се предава и 1 (един) брой цифров носител (CD), който съдържа както следва:
  1. Конкурсните табла във файлове с формат tiff, в реални размери 70/100 cm, с резолюция 300 dpi - до 3 (три) броя;
  2. Конкурсните табла във файлове с формат jpg, предназначени за публикуване он-лайн (web publishing), с големина на всеки файл не повече от 500 kb, с резолюция 72 dpi - до 3 (три) броя;
 4. Проектите трябва да бъдат предадени не по-късно от 31-ви май 2018 г. 16:00 часа, на адрес:

Фондация VIZAR

Адрес: гр. София 1527, ул. “П. Волов” 11

Тел: 00359 2 944 18 01

GSM: 00359 887 49 53 93

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

site: vizar-awards.com

Лице за контакт: арх. Гергана Кочева

ЗА VIZAR 2018

При предаването на проекта проект, участникът получава съответното потвърждение.
Получаване по куриер е възможно само при доставка на проектите до посочения от Организатора адрес, в рамките на посочения срок за доставка.

H. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА КОНКУРСА

Официалните езици на конкурса са български и английски.

I. ЯВНОСТ НА КОНКУРСА

Имената на авторите, трябва задължително да присъстват върху всички табла.
Организаторите ще посочат допълнително точните схеми за разполагане на информационните надписи и лога на Конкурса.

J. ЖУРИ

Съставът на международното жури ще бъде излъчен от Организатора и публично обявен на електронната страница на конкурса.

K. ИЗЛОЖБИ И ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОЕКТИТЕ

Дати на изложбата от 5ти-10ти юни 2018 г.
Всички проекти ще бъдат публично изложени в Националната Художествена Галерия, пл. Александър I, София
Организаторът си запазва правото да публикува проектите и резултатите от Конкурса.